โปรแกรมตรวจสุขภาพ
"เราสร้างโปรแกรมตรวจสุขภาพ เพื่อเป็นเครื่องมือเสรีให้สถานพยาบาล สำหรับช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ และเพื่อประโยชน์แก่สาธารณะ"
โปรแกรมตรวจสุขภาพ หรือในชื่อสากลว่า Check New (Check Up New Generation)
Check New เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งานกิจกรรมตรวจสุขภาพภายในโรงพยาบาลแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยเภสัชกรชาญวิทย์ ตันติภัทราศิลป์ รับผิดชอบการพัฒนามาตั้งแต่ปี 2548 เพื่อลดภาระงานให้กับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสร้างนวัตกรรมการทำงานในรูปแบบใหม่ โดยใช้แนวคิดซอฟแวร์เสรี หรือโอเพ่นซอร์ส ในการพัฒนาระบบโดยเน้นความไม่ขึ้นกับระบบปฏิบัติการ จึงออกแบบระบบด้วยการใช้เว็บผนวกกับเทคโนโลยีเปิดอย่าง PHP และฐานข้อมูลเปิดอย่าง MySQL ทำงานบนเว็บเซอร์เวอร์อย่าง Apache บนเครื่องแม่ข่ายที่เป็น Linux ทำให้ทุกวันนี้เป็นเครื่องมือสำคัญชิ้นหนึ่งในการสร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรที่รัก
CheckNew
เภสัชกรชาญวิทย์ ตันติภัทราศิลป์
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงพยาบาลแปลงยาว
60 หมู่ 4 ตำบล วังเย็น
อำเภอ แปลงยาว
จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ 24190
โทรศัพท์ 038 589002-3
ดาวน์โหลดโปรแกรม
ความเป็นมา
หน้าแรก
ทดลองโปรแกรม
ติดต่อเรา
ชาญวิทย์ ตันติภัทราศิลป์
English Version
ผู้พัฒนา
ผลงานอื่น
โปรแกรมจัดทำตารางโรงพยาบาล
การบริการและสนับสนุน
ชาญกิจ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส
Tel. 081 4068700
ทดลองโปรแกรม
โปรแกรมตรวจสุขภาพนี้ ท่านผู้สนใจสามารถทดลองใช้งานได้บนเครื่องผู้สนับสนุนของเรา คือ Sourceforge.net แต่ว่าเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและการบริการอย่างจำกัด ทำให้ไ่ม่สามารถใช้งานโปรแกรมได้อย่างที่หวัง ดังนั้นหากท่านลองใช้งานจะพบว่ามีปัญหาและไม่สมบูรณ์ จึงขอแนะนำให้ท่านลองนำไปใช้ติดตั้งเองบนเครื่องของท่านเอง จะทำให้โปรแกรมใช้งานได้อย่างดี
เราได้เตรียมรายละเอียดการติดตั้งและใช้งานเบื้องต้นไว้พร้อมกับโปรแกรมแล้ว ในเวลานี้คงขออภัยถ้าไม่ละเอียดพอ และเป็นภาษาไทยเท่านั้น
การติดตั้งและใช้งานเบื้องต้น