ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลแปลงยาว

ข้อแนะนำในการใช้งาน

การเข้าสู่ระบบรหัสผู้ใช้งาน

สำหรับใช้เพื่อเข้าสู่ระบบการบันทึกข้อมูล สร้าง แก้ไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ลงในระบบฐานข้อมูล โดยผู้ได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ระบบได้ จะต้องมีรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ

การสร้างข้อมูลผู้ตรวจสุขภาพ

สำหรับใช้เพื่อเพิ่มข้อมูลบุคคลที่ไม่เคยมีมาก่อนเท่านั้น หากมีการบันทึกข้อมูลบุคคลอยู่ในฐานข้อมูลแล้ว ไม่ควรสร้างข้อมูลใหม่เข้าไป เพราะจะทำให้การจำแนกข้อมูลบุคคลเกิดความผิดพลาด

การแก้ไขข้อมูลผู้ตรวจสุขภาพ

สำหรับใช้แก้ไขปรับปรุงข้อมูลบุคคล ประวัติสุขภาพ และพฤติกรรมสุขภาพ ที่มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลแล้ว

การลงทะเบียนผู้ตรวจสุขภาพ

สำหรับใช้ลงทะเบียนบุคคลที่ได้บันทึกในฐานข้อมูลแล้ว ให้เข้าสู่ระบบตรวจสุขภาพประจำปีปัจจุบัน โดยหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถลงผลข้อมูลต่างๆที่ได้รับการตรวจได้

การบันทึกข้อมูลผลตรวจสุขภาพ

สำหรับใช้บันทึกข้อมูลผลการตรวจร่างกาย ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการต่างๆ โดยให้กรอกข้อมูลลงให้ถูกต้องและครบถ้วน หลังจากกด "บันทึกข้อมูล" แล้วรอสักครู่ และกด "คิดค่าใช้จ่าย" อีกครั้งเพื่อบันทึกค่าใช้จ่ายตามรายการตรวจสุขภาพ

ข้อควรระวัง หากพบ "*" หมายความว่า ช่องบันทึกข้อมูลนั้น เป็นตัวแทนในการคิดค่าใช้จ่ายตามรายการตรวจนั้นๆ ให้เว้นไว้โดย ห้ามใส่ข้อความใดๆทั้งสิ้น หากใส่ตัวอักษร ตัวเลข หรือสัญลักษณ์ใดๆ จะมีการคิดค่าใช้จ่ายโดยอัตโนมัติ

การสรุปผลตรวจสุขภาพ

สำหรับใช้สรุปผลการตรวจสุขภาพเพื่อบันทึกข้อมูลร่วมกับผลการตรวจสุขภาพอื่นๆ โดยการสรุปผลให้ใช้ช่องรหัสแรกเป็นหลัก เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้บ่งชี้ในรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพ

การแสดงผลตรวจสุขภาพ

สำหรับใช้แสดงผลตรวจสุขภาพที่ได้มีการบันทึกข้อมูลและสรุปผลเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในรูปแบบของข้อมูลชนิดอ่านอย่างเดียว ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ โดยสามารถเลือกค้นหาได้ตามหัวข้อด้านบน

การแก้ไขปรับปรุงข้อมูลผลตรวจสุขภาพ

สำหรับใช้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง แก้ไขผลตรวจร่างกาย และผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มีการบันทึกไว้แล้ว โดยหลังจากกด "บันทึกข้อมูลแล้ว" ต้องกด "คิดค่าใช้จ่าย" ตามด้วยทุกครั้ง

การออกรายงานผลตรวจสุขภาพ

สำหรับใช้ออกรายงานผลตรวจสุขภาพที่ได้มีการบันทึกข้อมูลและสรุปผลเรียบร้อยแล้ว โดยจำแนกตามหน่วยงานที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ